ToppText

Enhetsfrakt 29 kr inom Sverige. Fraktfritt vid order på 1000 kr eller mer.

Tankens makt

Av Martinus

1. Tanken är mellanledet mellan jaget och livet

De jordiska människorna har i allmänhet den uppfattningen att de lever och upplever livet i en fysisk värld, därför att de identifierar sig själva med den fysiska organismen och menar att det de upplever också är något fysiskt. Detta är emellertid ett stort misstag. Kosmiskt sett är det helt uteslutet att vi skulle kunna uppleva något på det fysiska planet. Hela den fysiska världen är bara kombinerade rörelsearter, som vi upplever som det vi kallar ”himlen”, ”jorden”, ”ett träd”, ”en stjärna” osv. Vår upplevelse är alltsammans ”bilder” som de speciella energikombinationerna i den yttre världen genom våra fysiska sinnen projicerar in i vårt medvetande eller vår inre värld. Vår upplevelse är en värld av bilder, tankebilder, det är en andlig värld, och den jordiska människan är ett andligt väsen, även om hon kanske för ögonblicket tror att hon bara är fysisk.

Vi kan inte leva ett enda ögonblick utan denna andliga realitet. Vi är inhöljda i andlig materia, i tankemateria, som är ett mellanled mellan jaget och livet. All upplevelse är manifestation av tanke; de sex grundenergierna, som är en väsentlig del i mina analyser av världsalltet och det levande väsendet, är sex olika former för tanke, och de är förenade med väsendets begär och vilja. Man kan inte tänka något som helst, utan att det finns en form av begär bakom. Tanken är den del av det levande väsendet som det, när det har en fysisk organism, upplever som en inre värld, och om den världen inte fanns, skulle en ”yttre” värld över huvud taget inte kunna upplevas.

2. Vi är en ”gudom” i vår egen tankevärld

Genom vårt medvetande och vår tankevärld är vi alla en del av en andlig värld, som är något primärt, liksom vi genom vår fysiska organism och dess sinnesorgan är en del av en fysisk värld, som i förhållande till den andliga världen är något sekundärt. Vi bestämmer i vår inre eller andliga värld hur vi ska reagera inför den fysiska världen. Allt vad vi ser, allt vad vi över huvud taget upplever, kommer vi ständigt att arbeta med i vår tankevärld. Vi får dagligen en mängd intryck och tar ställning till dessa intryck, vi har i själva verket mycket bråttom i vår andliga värld. Tankarna fungerar, därför att vi ska använda dem i våra reaktioner på den yttre världen. Inne i vår inre värld har vi ett slags ”fysisk värld” bestående av tankebilder vi gjort oss av världen ”utanför”. Det är det vi kallar erfarenheter och föreställningar, och all utveckling är en utökning av dessa erfarenheter och föreställningar. Den växelverkan av energi som försiggår mellan den yttre världens energikombinationer och vår inre tankevärlds energier är det spel som blir vårt jags livsupplevelse. I den inre världen är vi själva en gudom, som härskar i ett universum: vår egen tankevärld. I detta universum lever miljoner mikroväsen som vi bygger upp vår tankemateria med, liksom vi bygger upp vår fysiska organism med fysiska mikroväsen. De mikroindivider som våra tankearter består av har vi dragit till oss, därför att de passar till vårt utvecklingssteg. Det finns mikroindivider på alla utvecklingssteg i underliggande spiralkretslopp, och vi drar till oss och använder sådana som befinner sig på någorlunda samma steg i sin utvecklingsspiral som vi, deras makroväsen, befinner oss på i vår egen spiral. Vår utveckling och livsförnyelse hör därför också naturligt samman med att vi efter hand drar till oss mikroindivider av en högre väsensart, så att de kan ”leva, röra sig och vara till” i den andliga värld för vilken vi är en gudom.

3. Tanke och handling

Allt vad vi tänker är uttryck för begär. Det kan vara själviskt eller osjälviskt. Detta begär upplevs som det vi kallar vilja, och denna vilja är i sin tur uttryck för makt, för den makt vi har i vårt eget inre. När denna makt ska manifesteras och komma till uttryck, spelar två av de sex grundenergierna en mycket väsentlig roll: tyngd- och känsloenergin. All makt beror på en spänning mellan dessa båda energier, som är kontraster till varandra, genom att de utgör universums eld och köld. Tyngdenergin är elden eller värmen, den utåtgående kraften, och känsloenergin är kölden, den inåtgående kraften. Det är ett spänningsförhållande som ska övervinnas. Därigenom blir det möjligt att göra sin tanke tillgänglig för omgivningen. Tanken blir från att vara en önskan till en utlösning av de krafter vi har omkring oss. Man gör sin tanke synlig uteslutande genom att man handlar. Handlingen skulle inte kunna förekomma utan en önskan, en viljeakt, som försiggår i människans inre värld. Vi sätter alltså i gång en kraft, en övervinnelse av ett spänningsförhållande, när vi önskar, tänker och handlar. Våra händer kan inte öppnas och slutas, utan att det används en kraft. Så är det med alla våra rörelser. Men det är ju inte allt vad vi önskar och begär som vi också är i stånd att förverkliga i handling. Tänk t.ex. på meningarna: ”Han talade, så skedde det, han bjöd, så stod det där.” Detta gäller inte för den jordiska människan: det är inte allt vad vi kan önska som vi också kan få uppfyllt. Om vi t.ex. önskar flytta solen eller röra världsalltet, då är det uttryck för en abnormitet. Det finns gränser för våra önskningars uppfyllelse. Vi kan visserligen genom felaktiga begär och önskningar gå emot den lagbundenhet som råder i naturen, men då kommer vi också att uppleva att livet blir besvärligt, och våra önskningar och begär kommer åter att inriktas på att följa lagarna. Detta betyder alltså att vår tankevärld också berikas genom misstag. Det gäller att lära känna lagarna för tänkande, och naturen är vår största läromästare.

4. Tankens utveckling

Men hur har vår tanke blivit till? Redan i spiralkretsloppets första zoner uppstår den första primitiva formen för tänkande, nämligen aning. Det är en undermedvetandefunktion. Växternas liv består av tänkande i form av aning av behag och obehag. De attraheras av det behagliga och stöts bort av det obehagliga. Växten börjar ana starkare och starkare, och den har i sin eviga kosmiska struktur talangkärnor som en gång ska bringa den fram till samma stadium som vi står på. Vinden, stormen, regnet, kölden, värmen, allt vad växterna anar av naturens olika former av energiutveckling, utvecklar hos dem ett begär efter att bli helt medvetna om dessa upplevelser. Och då begär och vilja – om de följer lagarna – är början till all utveckling och allt skapande, börjar växten så smått att kunna skapa något på det fysiska planet helt efter sin vilja: en mer känslig och rörlig organism, genom vilken en större upplevelserikedom och erfarenhetsskapelse blir möjlig. Självbevarelsedriften är den första formen för utvecklat tänkande, och denna kraft leder väsendet genom övergångsstadier mellan växt- och djurrike. Så småningom har växten blivit ett djur. För djuret blir det efter hand en livsbetingelse att dräpa för att leva, djurets värld blir en dråpets värld, och i djurriket, som de jordiska människorna ännu tillhör, upplever de kulminationen av den dräpande principens utvecklande i form av krig, våld, terror och fysiska och andliga kriser och lidanden, som vi kallar sjukdomar. Den yttre världen kommer att präglas av den inre världen. Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen, förrän de lärt sig behärska sin inre värld, sin tankevärld. Det är nödvändigt att lära sig hur man ska önska och därmed hur man ska tänka. Vi kan önska många ting, men dessa ting kan vara med eller mot livets lagar. Genom våra önskningar kan vi sätta krafterna i olika kombinationer. Om spänningen är för svag, kan människan inte manifestera sig tillräckligt kraftigt. Om den blir för stark, blir man aggressiv, hetsig och uppbrusande och behärskas av den dräpande principen. Kanske mördar man, kanske medför explosionerna bara att man fördärvar sin omgivnings naturliga livsaktivitet och livsglädje och gör sina medväsen olyckliga; men detta är också en form av ”mord”. Den jordiska människan befinner sig i utvecklingen på ett nytt övergångsstadium, nämligen från djur till människa, därför måste hon nu lära sig önska och tänka i mänskliga banor.

5. Högintellektuellt tänkande

Att de jordiska människorna i någon grad lärt sig att tänka logiskt, dvs. i överensstämmelse med livslagarna, är bl.a. den moderna vetenskapen och tekniken uttryck för. Men att de former för tänkande som finns bakom de vetenskapliga och tekniska manifestationerna, ännu inte är tillräckligt mänskliga eller humana, kan hela världssituationen berätta för oss om. Världskrig och världskriser är resultatet. Miljoner jordmänniskors önskningar och begär är därför nu inriktade på kontrasten till detta krigs- och kristillstånd, på en fredens och nästankärlekens värld. De ska för den skull inte ge upp det intellektuella tänkandet, de ska tvärtom lära sig att föra upp det på ett högre plan. Med längtan efter fred och aktiv kärlek till sin nästa är de jordiska människorna på väg att komma på våglängd med riktigt mänskligt tänkande, som inte bara är intellektuellt, utan också etiskt och moraliskt, vilket vill säga att de håller på att komma i kontakt med själva det gudomliga tänkandet. Det är den form för tänkande som uppfyller hela lagen, det är högintellektualitet. I denna tankekombination spelar intuitionsenergin en mycket stor roll. Intuitionen är den kraft genom vilken världen bärs fram till kunskap. Om så inte vore fallet, skulle mina kosmiska analyser och symboler aldrig ha blivit till. Själva ”lösningarna” får man först, men man kan inte analysera dem, det har den fysiska hjärnan hos jordmänniskorna hittills inte varit avsedd för.

Kristus kom med de stora faciten eller lösningarna till den jordiska mänskligheten, och det var man i långa tider nöjd med utifrån dogmen att ”Guds vägar är outrannsakliga”, men nu går det inte längre. Inte så att Kristus kom med felaktiga facit, de är riktiga och fullkomliga, upplevda som de är genom hans intuition, utan därför att fler och fler jordiska människors intellekt nu utvecklats så mycket, att tro och aning på så många områden avlösts av kunskap och förståelse. Därför vill man nu också gärna veta något om de högsta tingen. Jag skulle aldrig ha kunnat skapa en fullkomlig matematisk världsbild, om jag inte hade haft lösningarna i förväg, men samtidigt är mina kosmiska analyser och symboler uttryck för hur man med hjälp av intellektuellt och etiskt tänkande kan komma fram till lösningen genom uträkningar.

6. Kosmiskt medvetande

Jag lever i en annan värld än den som är synlig. Jag ser med en kosmisk syn. Det är inte en klärvoajant syn, utan en öppen syn, varigenom jag ser hela världen. Genom att få lösningarna genom intuitionen och bearbeta dem med intelligensen kommer man till det fullkomliga tänkandet. Man ska öva upp sig till förmåga att tänka i kontakt med universum.

I moderna tekniska företag, i stora fabriker, finns det en instrumenttavla, varifrån så att säga hela företaget styrs. Den mänskliga hjärnan kan jämföras med en sådan instrumenttavla, genom vilken jaget kan ställa in sitt medvetande. Om ett stort företag ska kunna gå utan svårigheter, kortslutningar, olyckor osv., måste man tänka på vad som är till gagn för helheten, vilket betyder vad som är till gagn för var och en av de faktorer som helheten består av. Att det kanske inte ännu är så på våra fabriker, beror på att man ännu inte lärt sig att tänka riktigt, dvs. på moraliskt sätt, utan tanke på att vinna fördelar på andras bekostnad. Så måste de jordiska människorna lära sig att använda sin egen ”instrumenttavla”, hjärnan, ty endast genom humanitet och kärlek uppstår det riktiga, det högintellektuella tänkandet. Kärlek är det öppna kosmiska medvetandets manifestation.

När jag säger att jag utvecklat min tankeförmåga så att den kommit i kontakt med livslagarna, kan det kanske se ut som om jag ville skryta med denna förmåga. Men det är inte skryt. Jag vet också att det inte är en särskild förmån eller favorisering från Försynens sida, det är vad alla som varit före mig har upplevt och vad alla efter mig kommer att uppleva. Varenda jordisk människa kommer en gång att uppleva det. Det är en naturlig utveckling. Genom utvecklingen av denna form för tänkande och moral kommer man att se lika levande in i den andliga världen som i den fysiska världen. Det har hos mig blivit C-kunskap att vara i kontakt med livets lagar, och jag har förmåga att vara det. Sedan intuitionen genomströmmat mitt medvetande, använder jag mycket lång tid till att symbolisera och utarbeta i text vad jag under en enda bråkdels sekund upplevt. Intuitionsupplevelsen ger inte uträkningar, men facit som jag måste använda min intelligens till att i detalj reda ut. Att få intuitionen under sin viljas kontroll är det mål de jordiska människorna ska nå fram till för att bli ett med Gudomen. Ännu är det en energi som de flesta endast sällan är i kontakt med, endast glimtvis, när de är i ett särskilt lyckligt tillstånd, men en gång kommer den att bli permanent och hjälpa människorna att höja sig över en primitiv tillvaro.

7. Varför vi befinner oss i jordens organism

Det finns inget som helst i naturen och världen omkring oss som inte på ett eller annat sätt är uttryck för tanke. När man ser kosmiskt och lever med sitt vakna dagsmedvetande i den andliga världen, blir det klart att allt vad som omger oss är ett stort väsens olika tankeformer. Det är jordklotsväsendets vilja och tankeformer vi upplever. Tyngdkraften som gör att tingen och kropparna inte faller ut i universum utan inåt mot jorden, är uttryck för jordens viljekraft, som håller samman det hela. Samma princip gäller för vårt eget vidkommande. Om vi inte hade viljekraft, skulle våra mikroindivider kunna hoppa ut ur vår kropp. Det kan de inte, därför att vår koncentrerade viljekraft håller samman det universum som vår organism kosmiskt sett utgör. Att denna vilja att hålla samman vår organism är en automatfunktion, så att vi inte ständigt behöver koncentrera oss medvetet på det, är en annan sak. Det är också en önskan och ett begär hos oss, att vår kropp ska vara frisk, normal och naturlig, men i allmänhet går vi inte omkring och önskar det. Även detta har blivit till C-kunskap eller automatfunktion hos oss. Vi önskar det inte medvetet dagligen, men blir vi sjuka, önskar vi det starkt.

Universum är genomsyrat av former för vilja och tänkande, och det är dessa vilje- och tankeformer som gör att universum hålls samman i vintergatssystem, solsystem, klot, människo-, djur- och växtorganismer, och i mikrokosmos i organ, celler, molekyl- och atomsystem osv., vilket betyder att det alltsammans är levande väsen som bildar eller utgör universum och materier för varandra, vilket också betyder att de lever inne i varandras tankevärldar eller andliga världar. Alla levande väsen lever, rör sig och är till i den eviga Gudomens tankevärld, där de upplever kontrastprincipen i eviga spiralkretslopp och därigenom får sitt medvetande och sin tankevärld förnyade. De jordiska människorna befinner sig på ett sådant stadium i ett av dessa spiralkretslopp, där de håller på att bli mätta av att skörda själviskhetens och egoismens verkningar, som de har sått genom årtusenden och därigenom satt i gång som orsaker. Därför har de ”hamnat på”, dvs. attraherats som mikroindivider till jordens organism, eftersom jordklotsväsendet är ett makroväsen vars tankeverksamhet och vilja är inställda på samma våglängd, längtan efter fred, harmoni och kärlek.

8. Samarbete med jordklotets vilja och Gudomens vilja

Jordklotsväsendet kommer i sin nuvarande inkarnation att få uppleva kosmiskt medvetande, vilket är liktydigt med att detta väsen hyser en koncentrerad längtan efter harmoni i sitt medvetande och sin organism. Det har satt in sin medvetna viljekraft på detta. Det innebär för jordklotsväsendets ”hjärnceller”, dvs. de jordiska människorna, att det verkligen kommer ”fred på jorden bland människor till vilka han har behag”, såsom utlovats i julevangeliet. Det betyder ”det riktiga människorikets” utveckling på jorden. Men det är en organisk utveckling som, även om den endast tar kort tid i jordklotsväsendets tidsperspektiv, kommer att ta ca tretusen år i jordmänniskornas tidsperspektiv. Under denna tidrymd kommer människornas tankevärld att förvandlas från egoistiska, nedbrytande och negativa tankearter till positiva, kärleksfulla och logiska tankar, som ska förena den jordiska mänskligheten i samarbete mellan staterna, så att de blir ett rike eller jordens förenade stater, vilket ju redan finns som önskan och längtan i tusentals människors tankevärld. Varenda människa samarbetar alltså med jordklotets vilja och Gudomens vilja, som naturligtvis finns bakom, när vi ställer in vår egen viljekraft och tankevärld på kärlek till nästan, humanitet och ett logiskt tänkesätt.

Något som inte är logiskt kan inte vara kärleksfullt eller nyttigt, och i samma grad som det inte är det, kommer det att bryta ner och fördärva. Det som är uppbyggt i överensstämmelse med det byggnadssätt som är det rådande i universum, är logiskt. När humanitet är uttryck för den högsta logik, är den uttryck för högintellektualitet, som är detsamma som Gudomens tänkesätt. Gudomen tänker i kontakt med samma energier som vi, alltså i kontakt med de sex grundenergierna, men vi ska lära oss att blanda dem på gudomligt sätt, det är det jag kallar att bli en ”kosmisk kemist”. För närvarande blandar de flesta jordiska människor dessa energier på ett sådant sätt att resultatet blir det jag kallar djävulsmedvetande, vilket är detsamma som övergångsstadiet mellan djur och riktig människa. I djungeln kan det inte tjäna något till att befalla tigrar och lejon att inte överträda det femte budet, ty för dem är det en livsnödvändighet att döda för att leva. Men för den jordiska människan är det inte längre nödvändigt, och det är inte bara inte nödvändigt, utan efter hand som den jordiska människans längtan och önskan börjar koncentrera sig på en mer human värld, är det direkt nedbrytande för hennes organism och hennes medvetande att bära på och arbeta med dräpande och negativa tankearter, som kan bli bidragande orsaker till både psykiska och fysiska sjukdomar.

9. Kosmisk kemi

Det har blivit min uppgift att ge människorna upplysning om lagarna för den kosmiska kemin och visa att logik och kärlek är ett och detsamma. Kristus gav de stora faciten och var med sitt uppträdande en modell för vad det vill säga att utgöra människan som Guds avbild, honom lik. Och han är fortfarande förebild för människorna. Min uppgift är att visa uträkningarna, som leder till de facit som Kristus har gett, bl.a. att visa att reinkarnationsprincipen och karmalagen är naturliga följder av den kosmiska kretsloppsprincipen och måste vara ett naturligt led i kristendomen. Men kristendom ska ju vara ett dagligt tänkesätt och handlingssätt, inte en dogmreligion. Tankens makt och den därav följande handlingen fyller vårt dagliga liv, och därmed kan vi vara med om att förvandla hela världsutvecklingen genom att tänka och handla i mer humana och kärleksfulla banor. Har Kristus inte sagt att man ska förlåta, inte sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger dagligen, vilket vill säga alltid. Att säga: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör” betyder att man inte längre ska välja hämndens och hatets och vredens väg, men kärlekens.

Jag vet att det finns väsen som önskar leva i en bättre och bättre värld och som är olyckliga, därför att de inte gör det goda och tycker det hela är hopplöst. Men alla kan efter hand lära sig att göra det goda, när de verkligen vill. Det är min uppgift att berätta hur man kan bli salig.

Så länge det finns något som du inte tycker om, så länge blir du inte salig på det området, då kan du inte få din ”instrumenttavla” att fungera riktigt. När du når därhän att du förstår att ingen människa för ögonblicket kan vara annorlunda än hon är, då får du frid i ditt sinne och kan förlåta. När du så dessutom kan lära dig att förstå att den som är obehaglig mot dig, utlöser den karma du själv är orsak till, är det lättare att förlåta. Han vet ju verkligen inte vad han gör. Freden måste skapas inifrån i den enskilda människans tankevärld och sås som handling, då kommer den också att skördas som fred och harmoni en gång i framtiden. Man måste vänja sig vid att se på människorna som man ser på växterna, en är en ros, en annan är en tistel, och ingen av dem kan vara annorlunda än de är. Var och en står på toppen av sin utveckling och sin erfarenhetsskapelse och kommer att bli helt annorlunda i framtiden. Man måste vänja sig vid att vara i kontakt med ögonblicket, med nuet, därför att varje som helst erfarenhet är den mest fullkomliga för ögonblicket i förhållande till det förflutna och med hänsyn till framtiden. Man kan avskaffa kriget endast genom att avskaffa det i sin viljeföring och tankevärld och skapa freden där. Därför kan det inte nog understrykas att det är kärlek, humanitet, intellektualitet, logik och harmoni som ska till från och med nu och hädanefter. Med hjälp av mina analyser och symboler vill jag visa att det är logiskt att vara kärleksfull. För att nå fram till den gudomliga världen, måste du lära dig att följa kärlekens och logikens lagar i allt vad du företar dig, då kan du inte annat än få frid i ditt inre, då blir din inre värld lysande.

Från ett föredrag som Martinus höll torsdag 6 juli 1941. Hans Bønnelycke har tagit ett referat av föredraget efter stenogram, och referatet har bearbetats av Mogens Møller. Bearbetningen har godkänts av Martinus. Artikeln publicerades första gången i Kosmos nr 9/1975. Artikel-id: M2220. Översättning: Rolf Nordström. 

© Martinus Institut 1981 www.martinus.dk
Du är välkommen att länka till artikeln med angivande av copyright och källa. Du är också välkommen att citera från artikeln, när det sker i överensstämmelse med lagen för upphovsrätt. Kopiering, eftertryck eller andra former för återgivning av artikeln, får bara göras efter skriftligt avtal med Martinus Institut.