Om Martinus symboler

Martinus symbolbilder fyller en viktig funktion i hans förklaring av verkligheten. Om sina symboler säger Martinus, att de är avsedda att vara till samma hjälp som kartan över ett landområde. Men skillnaden är att det som Martinus avbildar inte kan uppfattas med fysiska ögon. Han avser med sina symboler att illustrera ”kosmiska världslagar, grundprinciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder”. Han säger vidare: ”Men realiteter som inte har materiell yttre form kan ju varken konstnärligt återges, kopieras eller fotograferas. Som en följd härav är mina illustrationer inte jämförbara med fotografier eller konstnärliga återgivningar av det de representerar – såsom fallet mycket väl kan vara med en karta.”

Vad han själv upplevt på intuitiv väg ger han genom bilderna en synlig yttre form: ”Därigenom uppstår en materiell bild, som alltså till sin natur är – inte en kopia av utan ett synligt kännemärke eller en hållpunkt för en inom det materiella området osynlig realitet. Det praktiska resultatet härav blir att de kosmiska realiteterna på sätt och vis blir tillgängliga för synsinnet. Och på så sätt öppnas även för somliga av de väsen, som ännu inte har någon högre, utöver synförmågan utvecklad uppfattningsförmåga, en möjlighet att tidigare än som annars skulle vara fallet börja arbeta med och få kunskap om dessa för dem annars dolda sidor av livsupplevelsen. Mina illustrationer ger således inte något bildmässigt uttryck för detta som de återger, utan symboliserar detsamma och kan därför rätteligen enbart sägas vara symboler.”
Symbol 1: Guds ande över vattnet
Symbol 4: Vägen mot ljuset
Symbol 6: Det levande väsendet
Symbol 7: Livsenhetsprincipen
Symbol 11: Den eviga världsbilden
Symbol 12: Grundenergiernas kombinationer
Symbol 14: De kosmiska spiralkretsloppen
Symbol 15: Lagen för rörelse
Symbol 16: Evighetskroppen
Symbol 18: Det levande väsendets ödesbågar
Symbol 20: Syndernas förlåtelse
Symbol 22: Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason 2
Symbol 23: Den färdigutvecklade människan
Symbol 25: Mänsklighetens karma
Symbol 26: Det kommande fullkomliga människoriket
Symbol 28: Det eviga livet eller livsstegen
Symbol 32: De tolv grundfaciten eller livsmysteriets lösning
Symbol 41: Stjärnsymbolen