Soluppgång över vetenskapen

Soluppgång över vetenskapen
Klicka på bilden för full storlek
Rosell Magdalena

Lager 100+ i lager
130,00
Soluppgång över vetenskapen

Under de senaste århundradena har vetenskapen utvecklats i hisnande fart. Samtidigt har dessa framåtskridanden uppenbarat den nuvarande vetenskapens gränser.

Detta är en bok i grundläggande vetenskapsteori som öppnar för nya perspektiv. Magdalena Rosell behandlar utförligt den komplexa frågan om vad forskning och vetenskap är för något. Centrala vetenskapsteoretiska problem introduceras och klargörs med konkreta exempel. Från denna utgångspunkt går författaren vidare och lyfter fram den moderna vetenskapliga världsbildens karaktär och implikationer. Slutligen visar Magdalena Rosell hur många av dagens vetenskapliga och vetenskapsteoretiska problem hamnar i nytt ljus då de betraktas utifrån det ramverk som Martinus kosmologi representerar.

Boken vänder sig till dig som är intresserad av vetenskap och vetenskapsteori i allmänhet. Den riktar sig särskilt till dig som har en akademisk, naturvetenskaplig utbildning och som på allvar har börjat fundera över vetenskapens ramar och utgångspunkter. Boken vänder sig också till dig som har en annan bakgrund och som vill förstå den etablerade forskningens förutsättningar och utvecklingspotential.

När den etablerade vetenskapen ställs mot alternativa teorier om människans och världsalltets beskaffenhet uppstår ofta motsättningar. En orientering i vetenskapsteori kan överbrygga många svårigheter i dessa möten. Den här boken kan bidra till en fruktbar diskussion av gränsöverskridande vetenskapliga frågor.

Magdalena Rosell är docent i medicinsk näringslära vid Karolinska institutet och fil kand i teoretisk filosofi. Hon är även verksam som universitetspedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet.

Bokens innehåll:
1. Vad räknas som vetenskap?

2. Att samla in data och dra slutsatser
Kvantitativa och kvalitativa data, Två principiella tillvägagångssätt att dra slutsatser, Kriterier för vetenskap och ovetenskap

3. Att kartlägga orsakssamband
Det ideala experimentet, Stickprov och studiepopulationer, Sannolikheter och statistisk signifikans, Att veta vad som orsakar vad, Mätfel och deras konsekvenser, Starka och svaga samband, Absoluta och relativa risker, Hur många orsaker som helst, Medier kontra vetenskap

4. Problem med den allmänna uppfattningen om vetenskap
Observationens teoriberoende,Den logiska positivismen, Problem med den logiska positivismen, Vetenskapens framväxt

5. En utvidgad syn på vetenskap
Vetenskapen som pusselläggande inom ett outtalat paradigm, Vetenskapen som pusselläggande inom flera uttalade forsknings- program, Vetenskapen som enväldig och odemokratisk härskare, Vetenskapen som social konstruktion, Vetenskapen som experimentell verksamhet, Kriterier för vetenskap och ovetenskap?

6. Vad styr vetenskapliga teoriers framgång?
Faktorer som inverkar vid teoriförändringar

7. Den moderna vetenskapliga världsbilden
Frikoppling från kyrka och religion, Universums beskaffenhet, Det vetenskapliga arbetssättet, Vetenskapliga förklaringar, Stor framgång

8. Var står vi nu?
Avsaknad av en seriös utmanare, Svårigheten för en icke-etablerad teori att få gehör, Ett genomgripande och övergripande ramverk

9. En radikalt utvidgad vetenskaplig världsbild
Några grunddrag, Vetenskapliga problemområden i nytt perspektiv, Verkets utformning och dess författare

Fakta: Soluppgång över vetenskapen
Förlag Världsbild Förlag AB
Mediatyp Häftad
Sidantal 206
Språk Svenska
Utgiven 20090601
EAN 9789185132812
Artikelkod75892
TitelSoluppgång över vetenskapen
Övrigt