Symbol 4: Vägen mot ljuset

Symbolen visar de levande väsendenas utveckling från primitiva till högre livsformer. Alla levande varelser genomgår en utveckling i den fysiska världen från mineral, växt, djur och fram till den kommande färdigutvecklade människan.

 1. De delade figurerna vid sidan av varandra symboliserar var för sig ett levande väsen. Det vita och violetta fältet är väsendets övermedvetande, och det färgade fältet den fysiska organismen.

 2. De tredelade figurernas ordningsföljd, stigande från vänster till höger, visar de levande väsendenas utveckling.

 3. Det indigofärgade fältet symboliserar mineralriket
  - rött, växtriket,
  - orange, djurriket
  - gult, det riktiga människoriket

 4. Området mellan det lodräta vita strecket i djurriket och fram till det riktiga människoriket, visar den ej färdiga jordmänniskans utvecklingszon.

 5. Den orangefärgade stjärnan med den gröna och gulgröna strålen symboliserar den naturvetenskapliga forskningen respektive filosofin. Strålarna visar deras begränsade kapacitet.

 6. Den gula strålen symboliserar den religiösa principen, som stimulerar medvetandets utveckling från trosstadiet, genom icke religiositet fram till kosmiskt medvetande.

 7. Den gula stjärnan med de vita strålarna visar det kosmiska medvetandet.

 8. Jordklotets placering visar mänsklighetens utvecklingsnivå.

 9. Den lilla bilden till vänster visar den ej färdiga människans begränsade varseblivningdförmåga och det kosmiskt medvetna väsendets fullkomliga varseblivningsförmåga.

Se i övrigt symbolförklaringen av symbol nr 4 i Den eviga världsbilden 1.

© Martinus Idealfond 1963

För ordningens skull vill vi påminna om att symbolerna omfattas av copyrighten för Martinus verk och får därför inte utan särskilt tillstånd kopieras eller återges på nätet.

Tillbaka